Logo WijDeventer

Colmschate-Zuid: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Colmschate Zuid kiezen bewoners er voor om voor de pauze in aanwezigheid van functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen en na de pauze zonder.

Samenstelling wijkteamvergadering Colmschate Zuid

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Colmschate Zuid
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam Colmschate Zuid

 • Johan Franke
 • Chrétienne Fitsch, 
 • Jantina Voortman
 • Loes Ossewold
 • Els Spanjer
 • Henk veldman
 • Rachid Amriui (aspirant wijkteamlid)

De wijkteamleden van Colmschate-Zuid zijn de wijk ingegaan om te laten zien wat er allemaal gebeurt en om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. Bekijk de film.

Vergaderschema 2024

 • dinsdag 23 januari
 • dinsdag 13 februari
 • dinsdag 19 maart
 • dinsdag 23 april
 • dinsdag 21 mei
 • dinsdag 18 juni (fietstocht langs initiatieven vanaf 18.00 uur)
 • dinsdag 17 september
 • dinsdag 22 oktober
 • dinsdag 19 november
 • dinsdag 17 december (jaarafsluiting samen met wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek en jongerenwijkteam)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de agenda op deze website.