Voorstad: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Voorstad kiezen bewoners er voor om de ene keer met en de andere keer zonder functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen.

Samenstelling wijkteam Voorstad

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Voorstad
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal zes jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Voorstad

 • Regina Becherer, Groenedijkje 33
 • Eline Dibbits, Kolkweg 77
 • Tim Friesema, Rielerweg 98
 • Hennie Meutstege, Hoge Rij 163
 • Isolde Mullink, Schoutenweg 13
 • Joyce Noordergraaf, Vriezenbeltstraat 8

Vergaderschema 2021

 • dinsdag 26 januari
 • dinsdag 2 maart: wijkteam plus
 • dinsdag 13 april
 • dinsdag 25 mei: wijkteam plus
 • donderdag 17 juni: fietstocht, start 17:00 uur
 • dinsdag 21 september
 • dinsdag 2 november: wijkteam plus
 • dinsdag 7 december

Met 'wijkteam plus' wordt bedoeld een wijkteamvergadering waarbij de functionarissen en de wijkcontactraadsleden aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen om 19:30 uur (tenzij anders vermeld). De vergaderlocatie kunt u vinden in de kalender op deze website.