De Hoven: wijkteam

Elk wijkteam kies voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van Binnenstad en de Hoven hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteam Binnenstad en de Hoven

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Binnenstad en de Hoven
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker/sociaal team
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget (pdf, 190KB)
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal zes jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van de Binnenstad en de Hoven

 • Gerard Freijzer, Polstraat 69F4,  gerardfreijzer@kpnmail.nl
 • Jesse Oosterloo, Langestraat 16,  jesse.oosterloo@gmail.com
 • Hans en Liesbeth Groen, Achter de Muren Zandpoort 2A,  hansgro@gmail.com
 • T. Wielens, Boreelplein 29,  t.wielens@kpnmail.nl
 • Ali Witting, Kazernestraat 54,  aliwitting@kpnmail.nl
 • Marion van Amelrooij, Papenstraat 24, marionvanamelrooij@gmail.com
 • Maarten Binnendijk, Pothoofd 208, maarten@binnendijk.com

Vergaderschema 2021

 • dinsdag 2 februari
 • dinsdag 9 maart
 • dinsdag 13 april
 • dinsdag 18 mei
 • dinsdag 29 juni, 18.30 uur: fietstocht of excursie
 • dinsdag 14 september
 • dinsdag 12 oktober
 • dinsdag 16 november
 • dinsdag 14 december

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.